Акционери

Акционерско друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе

Материјали за Вонредно Собрание на Акционери на 09/11/2017

Овде можете да ги преземете Материјалите за Вонредносто Собрание на акционери на АД „МОДА“ Св. Николе закажано на 09/11/2017 година.

Материјали за Собрание