Shareholders

Joint Stock Company for textile production "Moda" Sveti Nikole

Materials for the Extraordinary Meeting of Shareholders on 09/11/2017

Овде можете да ги преземете Материјалите за Вонредносто Собрание на акционери на АД „МОДА“ Св. Николе закажано на 09/11/2017 година.

Материјали за Собрание