За Нас

Акционерско друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе

За Нас

A АД “Мода“ преставува правен следбеник на некогашното јорганџиско производно претпријатие “Свила” од Свети Николе  кое било основано со Одлука од страна на Народниот одбор на општина Св.Николе бр. 325 од 1955 год.

Историјат

Почетните дејности на претпријатието биле Производство на јоргани и производство на рачно-јазлени килими, а потоа претпријатието воведува и други дејности. Прочитај Повеќе

Корпоративно Уредување

Уредувањето на Акционерското друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе е со едностепен модел на управување. Прочитај Повеќе