Акционери

Акционерско друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе

Записник од Собрание на Акционери од 30/05/2023

З А П И С Н И К
Од седница на Собранието на акционери при А.Д. „Мода“ Св. Николе одржана на ден 30/05/2023 год.