Акционери

Акционерско друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе

Пријава за Собрание на Акционери на ден 28/05/2016

Пријавувањето за Собрание на Акционери закажано на ден 28/05/2016 година на Акционерското друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе можете да го направите електронски преку следната апликација за пријава.

Пријавувањето за Собранието на Акционери за 28/05/2016 година е завршено.