Акционери

Акционерско друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе

Пријава за Собрание на Акционери на ден 26/05/2022

Пријавувањето за Собрание на Акционери закажано на ден 26/05/2022 година на Акционерското друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе можете да го направите електронски преку следната апликација за пријава.

Пријавувањето за Собранието на Акционери за 27/05/2021 година е завршено.