Акционери

Акционерско друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе

Материјали за Собрание на Акционери на 21/04/2012

Овде можете да ги преземете Материјалите за Собрание на акционери на АД „МОДА“ Св. Николе закажано на 21/04/2012 година.

Одлука Ревизор 21/04/2012

Одлука Ревизија 21/04/2012

Одлука Одбор на директори 21/04/2012

Одлука Годишен извештај 21/04/2012

Одлука Годишна сметка 21/04/2012

Одлука Добивка 21/04/2012

Одлука Дивиденда 21/04/2012

Годишен Извештај за 2011

АД „Мода“ – Ревизија 2011