Shareholders

Joint Stock Company for textile production "Moda" Sveti Nikole

Materials for the Meeting of Shareholders on 10/05/2019

Овде можете да ги преземете Материјалите за Собрание на акционери на АД „МОДА“ Св. Николе закажано на 10/05/2019 година.

Материјали за Собрание

Годишен извештај за 2018 год.

Финансиски извештаи за 2018 год.