Shareholders

Joint Stock Company for textile production "Moda" Sveti Nikole

Materials for the Meeting of Shareholders on 30/09/2022

Овде можете да ги преземете Материјалите за Собрание на акционери на АД „МОДА“ Св. Николе закажано на 30/09/2022 година.

Материјали за Собрание