Shareholders

Joint Stock Company for textile production "Moda" Sveti Nikole

Materials for the Meeting of Shareholders on 30/05/2023

Овде можете да ги преземете Материјалите за Собрание на акционери на АД „МОДА“ Св. Николе закажано на 30/05/2023 година.

Предлог одлуки за Годишно собрание 2023
Ревизорски извештај за 2022
Годишен извештај за 2022