Shareholders

Joint Stock Company for textile production "Moda" Sveti Nikole

Materials for the Meeting of Shareholders on 29/05/2018

Овде можете да ги преземете Материјалите за Собрание на акционери на АД „МОДА“ Св. Николе закажано на 29/05/2018 година.

Материјали за Собрание