Shareholders

Joint Stock Company for textile production "Moda" Sveti Nikole

Materials for the Meeting of Shareholders on 27/05/2021

Овде можете да ги преземете Материјалите за Собрание на акционери на АД „МОДА“ Св. Николе закажано на 27/05/2021 година.

Материјали за Собрание

Годишен извештај за 2020 год.

Записник од Собрание на акционери од 29/05/2020 год.

Записник од Вонредно собрание на акционери од 06/10/2020 год.