Shareholders

Joint Stock Company for textile production "Moda" Sveti Nikole

Materials for the Meeting of Shareholders on 16/04/2024

Овде можете да ги преземете Материјалите за Собрание на акционери на АД „МОДА“ Св. Николе закажано на 16/04/2024 година.

Предлог одлуки за Годишно собрание 2024
Ревизорски извештај за 2023
Годишен извештај за 2023