Акционери

Акционерско друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе

Записник од Собрание на Акционери од 10/04/2011 год.

З А П И С Н И К
Од седница на Собранието на акционери при А.Д. „Мода“ Св. Николе одржана на ден 10/04/2010 год. со почеток во 09:00 часот во трпезаријата на Друштвото.