Акционери

Акционерско друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе

Пријава за Собрание на Акционери на ден 10/05/2019

Пријавувањето за Собрание на Акционери закажано на ден 10/05/2019 година на Акционерското друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе можете да го направите електронски преку следната апликација за пријава.

Пријавувањето за Собранието на Акционери за 10/05/2019 година е завршено.