Акционери

Акционерско друштво за производство на конфекциски производи „Мода“ Свети Николе

Материјали за Собрание на Акционери на 28/05/2016

Овде можете да ги преземете Материјалите за Собрание на акционери на АД „МОДА“ Св. Николе закажано на 28/05/2016 година.

Предлог одлукa за покривање на загубата остварена по Годишната сметка и финансиските извештаи за 2015 год.

Предлог одлукa за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори

Предлог одлукa за назначување на овластен ревизор за 2016 год.

Предлог одлукa за одобрување и усвојување на Годишниот извештај за 2015 год.

Предлог одлукa за усвојување на Записникот бр. 02-317 од 26.05.2015 год.

Предлог одлукa за одобрување и усвојување на Годишната сметка за 2015 год.

Предлог одлукa за усвојување на Ревизијата на Годишната сметка за 2015 год.

Предлог одлукa за одобрување на Одлуката на одборот на директори бр. 02-131 од 19.02.2015 год.

Годишен извештај за 2015 год.

Ревизорски извештај за 2015 год.